Stichting Foarinoar

25 sep

Stichting Foarinoar

Stichting Foarinoar heeft ten doel het verlenen van hulp, ondersteuning en bemiddeling op financieel, sociaal en medisch terrein ten behoeve van personen, die deze hulp, ondersteuning en bemiddeling nodig hebben en door wie deze niet, niet meer of onvoldoende kan worden verkregen van overheidswege of van andere instanties, werkzaam op dit terrein.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

* het doen van uitkeringen en/of het verstekken van geldleningen;

* het begeleiden van personen en het verstrekken van adviezen en informatie;

* het optreden voor of namens personen;

* het verwerven van gelden;

* alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Advertentie

Stichting Foarinoar

23 aug

Foarinoar is een Fries woord en betekent “voor elkaar”. Met 2 betekenissen, iets voor elkaar krijgen en iets voor elkaar doen.